Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gesticulate /dʒe'stikjuleit/  

  • Động từ
    khoa tay (khi nói)
    anh ta khoa tay rối rít với tôi nhưng tôi không hiểu anh ta muốn nói gì với tôi