Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anecdote /'ænikdəʊt/  

  • Danh từ
    giai thoại