Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  huyền thoại
  những chuyện huyền thoại Hy Lạp cổ
  người tưởng tượng, vật tưởng tượng
  the rich uncle of whom he boasts is only a myth
  ông bác giàu có mà nó thường khoe khoang chỉ là một nhân vật tưởng tượng

  * Các từ tương tự:
  mythic, mythical, mythicalness, mythicise, mythicize, mythify, mythmaker, mythmaking, mythographer