Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mythmaking /'miθmeikiɳ/  

  • Danh từ
    sự sáng tác chuyện thần thoại