Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-and-bull /'kɔkənd'bul/  

  • Tính từ
    cock-and-bull story chuyện bịa, chuyện không thể tin được

    * Các từ tương tự:
    cock-and-bull story