Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-and-bull story /,kɒkənd'bʊl,stɔ:ri/  

  • chuyện kể nghe cứ như thực (nhất là để xin lỗi)
    nó kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện nghe cứ như thực về việc nó mất hết tiền