Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whopper /'wɒpə[r]/  /'hwɒpə[r]/

 • Danh từ
  cá to lớn quá khổ
  the fisherman had caught a whopper
  người đánh cá đã bắt được một con cá to quá khổ
  điều nói dối trơ trẽn
  if she said thatshe was telling a real whopper
  nếu chị ta nói thế, thì đó là nói một điều nói dối trơ trẽn đấy