Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    biến thành chuyện thần thoại
    phao ra một chuyện hoang đường (về ai...)