Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thriller /'θrilə[r]/  

  • Danh từ
    tiểu thuyết (kịch, phim) tình tiết ly kỳ