Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ren, đăng ten
  dây giày
  broken lace
  dây giày bị đứt
  Động từ
  [+up] buộc bằng dây
  chiếc áo sơ-mi nữ buộc ở phía trước
  lace [upone's shoes
  buộc dây giày
  [+ with] pha thêm rượu mạnh
  một cốc sữa pha thêm rượu rum

  * Các từ tương tự:
  lace into somebody, lace-making, lace-up, lace-ups, lacebug, laced, laceless, lacelike, lacerable