Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoestring /'∫u:striŋ/  

 • Danh từ
  (Mỹ)
  dây giày
  on a shoestring
  tiêu pha tằn tiện
  living on a shoestring
  sống tằn tiện