Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (wove hay weaved ở nghĩa 5; woven)
  dệt
  vải dệt bằng tơ và len
  she had been taught to weave as a child
  chị ta đã học đứng máy dệt từ hồi còn nhỏ
  đan
  weave a basket from strips of willow
  đan cái rổ bằng cành liễu
  bện, kết
  weave a garland out of primroses
  kết một vòng hoa bằng hoa báo xuân
  thêu dệt; bày đặt
  weave a plot
  bày đặt ra một âm mưu
  lách qua, len lỏi
  weave [one's waythrough a crowd
  lách qua đám đông
  get weaving [on something]
  (Anh, khẩu ngữ)
  bắt tay khẩn trương vào việc
  công việc tuần này phải xong, vì vậy ta phải bắt tay khẩn trương vào
  Danh từ
  kiểu dệt
  a loose weave
  kiểu dệt thưa
  a tight weave
  kiểu dệt sít
  a diagonal weave
  kiểu dệt chéo

  * Các từ tương tự:
  weaver, weaver-bird