Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lace-ups /'leisʌps/  

  • Danh từ
    số nhiều
    giày thắt dây
    she was to wear lace-ups at school
    ở trường cô ta phải đi giày thắt dây