Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ)
    tấn công ai, công kích ai