Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lacerable /'læsərəbl/  

  • Tính từ
    xé rách được