Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giày hoặc giày ống có dây buộc

    * Các từ tương tự:
    lace-ups