Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filigree /'filigri:/  

  • Danh từ
    đồ trang sức bằng vàng bạc, đồ kim hoàn
    filigree ear-rings
    hoa tai bằng vàng bạc