Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  viền, bờ, gờ
  a lace edging on a dress
  một đường viền đăng ten ở chiếc áo váy

  * Các từ tương tự:
  edging-shears, edging-tile