Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ đơn của wear
    xem wear