Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có răng; hình răng cưa (mào gà)
    bị bôi bẩn; nhàu nát (sách)