Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ham-fisted /hæm'fistid/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) vụng về, lóng ngóng