Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đọc lướt qua, xem lướt qua
  tôi đã mất hàng giờ xem lướt qua sách ở hiệu sách
  browse through a magazine
  đọc lướt qua một tờ tạp chí
  gặm (cỏ, lá…, nói về bò, dê…)
  trâu bò ăn cỏ ngoài đồng
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự đọc lướt qua, sự xem lướt qua
  have a browse in a bookshop
  đọc lướt qua một số sách ở hiệu sách

  * Các từ tương tự:
  browser