Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (vô tuyến) sự xáo trộn âm
    cuộc đua mô tô trên đất gồ ghề