Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrabble /'scræbl/  

 • Động từ
  scrabble about [for something]
  sờ soạng tìm
  sờ soạng tìm kẹo rơi dưới gầm bàn
  Danh từ
  sự sờ soạng tìm (vật đánh rơi…)

  * Các từ tương tự:
  Scrabble