Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skedaddle /ski'dædl/  

  • Động từ
    (Anh, khẩu ngữ) (thường dùng ở thức mệnh lệnh)
    xéo đi, cút đi