Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng than vãn, tiếng rền rĩ, tiếng than phiền
  the moan of the wounded
  tiếng than vãn của những người bị thương
  the moan of the wind through the trees
  (bóng) tiếng rì rào của gió qua kẽ lá
  Động từ
  than vãn, rền rĩ, than phiền
  anh ta rền rĩ: "bác sĩ đâu rồi?"
  gió rì rào qua kẽ lá
  anh ta luôn luôn than vãn sao mà anh ta nghèo thế!

  * Các từ tương tự:
  moanful, moaningly