Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lên án, chê trách