Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamentation /læmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự than khóc, sự xót thương
    much lamentation followed the death of the president
    người ta than khóc thảm thiết sau cái chết của vị tổng thống
    lời than khóc