Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đau buồn (khi có thân nhân chết…)
  tang, đồ tang
  be in mourning
  có tang, mặc đồ tang
  go into mourning
  để tang
  go out of mourning; leave off mourning
  hết tang

  * Các từ tương tự:
  mourning-band, mourning-coach, mourning-paper