Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kinh khủng
  cách họ đối xử với con họ thật là một nỗi xấu hổ kinh khủng
  khẩn thiết
  a crying need
  một nhu cầu khẩn thiết