Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waterworks /'wɔ:təwɜ:ks/  

 • Danh từ
  hệ thống cung cấp nước
  (đùa, hài) hệ thống tiết niệu
  turn on the waterworks
  (khẩu ngữ, xấu)
  [bắt đầu] khóc