Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ) (xấu)
  grizzle [about something]
  khóc nhè (trẻ em)
  thôi đừng có khóc nhè nữa!

  * Các từ tương tự:
  grizzled