Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    than van, rền rĩ; bi thảm, ai oán; buồn bã