Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moaningly /'mouniɳli/  

  • phó từ
    than van, rền rĩ; bi thảm, ai oán; buồn bã