Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người yêu quý; vật rất được ưa thích
  she's a little darling!
  Cô ta là một cô bé đáng yêu quý
  cưng, em yêu
  my darling ! how sweet of you to come
  cưng của anh! Em đến thật là đáng yêu quá!
  Tính từ
  yêu quý
  (khẩu ngữ) đáng yêu
  what a darling little room!
  Gian phòng nhỏ đáng yêu làm sao!

  * Các từ tương tự:
  Darlington amplifier, Darlington configuration, Darlington connection, Darlington emitter follower, Darlington pair, Darlington stage, Darlington(-connected) transistors