Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Darlington emitter follower   

  • (kỹ thuật)
    mạch cặp gánh cực phát, mạch Darlington (Đắclintơn)