Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fair-haired /,feə'heəd/  

  • Tính từ
    có tóc vàng hoe