Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

true-love /'tru:lʌv/  

  • Danh từ
    (thơ, văn)
    người yêu