Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Darlington amplifier   

  • (kỹ thuật)
    bộ khuếch đại Darlington (Đắclintơn)