Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hết sức yêu quý
  anh ta hết sức yêu quý vợ con
  (khẩu ngữ) (không dùng ở thì tiếp diễn)
  rất thích
  adore ice-cream
  rất thích kem

  * Các từ tương tự:
  adorer