Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (dùng để nói với người mình rất yêu quý)
    em (con…) yêu quý, cưng
    come, [my] dearest, let's go home
    này, con yêu quý, ta về đi