Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Darlington connection   

  • (kỹ thuật)
    mạch nối Darlington (Đắclintơn)