Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kho báu
  buried treasure
  kho báu được chôn giấu
  (thường số nhiều) báu vật
  người được yêu dấu, của quý
  my dearest treasure!
  con yêu dấu của mẹ!
  our new secretary is a perfect treasure
  cô thư ký mới của chúng tôi là một của báu tuyệt vời
  Động từ
  quý trọng
  quý trọng tình bạn của ai
  (+ up) trân trọng giữ gìn
  treasure something up in one's heart
  trân trọng giữ gìn điều gì trong trái tim mình

  * Các từ tương tự:
  treasure trove, treasure-house, treasure-hunt, treasurer, treasurership