Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treasure-house /'treʒəhəʊs/  

  • Danh từ
    kho báu