Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Darlington configuration   

  • (kỹ thuật)
    cấu hình Darlington (Đắclintơn)