Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất đáng yêu
  what an adorable child!
  Đứa bé mới đáng yêu làm sao!
  your dress is absolutely adorable
  chiếc áo của chị hấp dẫn quá

  * Các từ tương tự:
  adorableness