Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, tiếng lóng) người rất khó chịu
    (khẩu ngữ) điều khó làm
    the biology paper was a real stinker
    bài thi sinh vật học là một bài rất khó