Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bounder /'baʊndə[r]/  

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    người có hành vi không thể chấp nhận về mặt đạo đức