Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lóng, đùa)
    người khó chịu
    người bất tài, người vô dụng