Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) rắn vi-pe (một loại rắn độc)
    (nghĩa bóng) người hiểm độc

    * Các từ tương tự:
    viperish, viperous, viperously